Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Streekhistorisch Centrum Slagharen verder genoemd SHC, verwerkt persoonsgegevens.

Wij willen U als bestuurslid, gastvrouw, gastheer en vrijwilliger hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij U antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van Uw persoonsgegevens.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets over U zeggen. Bijvoorbeeld Uwnaam, adres, leeftijd, telefoonnummer, mailadres enz.. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar U herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld Uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook Uw voornaam samen met Uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook herkenbare gezichten op foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Van wie verwerkt het SHC persoonsgegevens?

Het SHC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie het direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • leden;
  • vrijwilligers

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

   Het SHC verzamelt van U:

. voor-, roep- en achternaam

. adresgegevens

. telefoonnummer(s)

. e-mailadres

. IBAN-nummer

. geboortedatum

. inschrijfdatum

4. Wie zijn verantwoordelijk voor de verwerking en het beheer van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van het SHC verwerkt en beheert de persoonsgegevens en slaat deze op.

Vanuit het bestuur zijn verantwoordelijk voor de opslag en verwerking:

  • mevr. L. Soer penningmeesteres;
  • dhr. J. Everts secretaris; en
  • dhr. R. Sanders.

5. Waarvoor verwerkt het SHC persoonsgegevens?

Als U lid  wilt worden van het SHC of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger , hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van Uw gegevens kunnen we U op de juiste wijze inschrijven als lid, vrijwilliger,  contributie innen, de Posthoorn versturen, etc.

Als U eenmaal lid  van het SHC bent, dan willen we Ugoed van dienst zijn. Wij gebruiken Uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met U te onderhouden en te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als U een vraag stelt, verwerken wij Uw gegevens om U zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om U te informeren over een nieuwe activiteit vanuit het SHC.

Als het SHC Uw gegevens op een eigen website wil publiceren is daar expliciete toestemming voor nodig. De website dient van een SSL-certificaat (versleuteling) voorzien te zijn.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.

6. Verwerkt het SHC ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras en seksuele voorkeur.

Het SHC verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

7. Hoe gaat het SHC met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de afdeling of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De gegevens zijn beschermd opgeslagen in een PC/laptop met een recent en actueel besturingsprogramma en voorzien van een up-to-date antivirusprogramma, antimailwareprogramma en een firewall.

8. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

Binnen het bestuur van het Museum kunnen:

  • mevr. L. Soer penningmeesteres;
  • dhr. J. Everts secretaris;
  • dhr. R. Sanders; en

 deze invoeren, muteren en verwijderen.

9. Uitwisseling van persoonsgegevens binnen het SHC

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als U zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Het SHC kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

10. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaat worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

11. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Het SHC gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

12. Kan ik zien welke gegevens het SHC van mij verwerkt?

Door contact op te nemen met dhr. J. Everts , secretaris van het SHC kunt U opvragen welke gegevens van U bewaard worden. Hier kunt U ook aangeven om gegevens te verwijderen of wijzigen.

U kunt ook aangeven of foto’s en/of films waarop U herkenbaar te zien bent nu en in de toekomst niet gebruikt mogen worden voor publicatie in welke vorm dan ook.

Door niet te reageren gaat U akkoord met de bewaarde gegevens en het gebruik van foto’s en films.

13. Wat gebeurt er in geval van een datalek?

Als er een datalek geconstateerd wordt, bijv. inbraak op de computer, verlies van lijsten, usb-stick, etc. dient dit onverwijld gemeld te worden bij dhr. J. Everts secretaris van het SHC. Hij zal de situatie beoordelen en evt. de Autoriteit Persoonsgegevens hierover inlichten.

14. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het SHC kunt U ook altijd contact opnemen met dhr.J. Everts secretaris van het SHC middels mail jan-everts@ziggo.nl of mobiel 06-21802152. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of doet een beroep op de bevoegde rechter.

15. Wijzigingen privacy beleid

Het SHC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat U van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via dhr. J. Everts secretaris van het  SHC.