Ledenvergadering

Afgelast i.v.m. Corona virus

Uitnodiging

Op woensdag 25-03-2020 a.s. is de algemene ledenvergadering van onze vereniging in de Haarslag. Herenstraat 22 te Slagharen aanvang om 19.30 uur.

De agenda is als volgt:

Opening door de waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer

Mededelingen en presentie

Notulen van de jaarvergadering van 27-03-2019 door de secretaris *

Jaarverslag 2019 door de secretaris *

Financieel verslag 2019 door penningmeester Linda Soer **

Verslag van de commissie kascontrole. Dhr. Johan Booij en mevr. Marion van Wely

Benoeming nieuw lid kascontrole. Aftredend dhr. Johan Booij

Begroting 2020 door penningmeester Linda soer **

Bestuursverkiezing: Aftredend en statitair herkiesbaar dhr. B. Oldengarm

Rondvraag

Sluiting van de vergadering

Pauze

Na de pauze zal ………. Programma na de pauze word nog aan gewerkt!

  *deze stukken staan vermeld in de Posthoorn

**deze informatie ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage bij de penningmeester