Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 5 april 2018 is de algemene ledenvergadering van onze vereniging in de Haarslag, Herenstraat 24 te Slagharen om 20.00 uur.

De agenda is als volgt: 

1.       Opening door waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer.

2.       Berichten van verhindering en mededelingen.

3.       Notulen van de ledenvergadering van 30-03-2017.*

4.       Jaarverslag 2017 door de secretaris.*

5.       Financieel verslag 2017 door penningmeester Linda Soer.**

6.       Verslag van de commissie kascontrole: Dhr. Antoon Gerrits en dhr. Jan Bruins.

7.       Benoeming nieuw lid commissie kascontrole.  Aftredend dhr. Antoon Gerrits.

8.       Begroting 2018 door penningmeester Linda Soer.**

9.       Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Albert Jan Nijeboer en Linda Soer

a)       Het bestuur stelt voor om dhr. Hans van Wely te benoemen als nieuw bestuurslid.

b)      Tegenkandidaten kunnen, voor aanvang van de vergadering, worden ingediend door overlegging van een bereidverklaring van de              kandidaat, welke mede ondertekend dient te zijn door 10 leden.

c)       Het bestuur is nog steeds bezig om de bestaande vacature van voorzitter in te vullen. 

10.   Mededelingen en informatie over de expositie 2018, en de opening van het museumjaar 2018.

11.   Rondvraag.

12.   Sluiting van de officiële vergadering.

13.   Pauze. 

Na de pauze zal dhr. Robert Kemper, voorzitter Sallands erfgoed, ons informeren over de bouwkundige en historischer aspecten van boerderijbouw.

 

*Deze stukken staan elders in deze Posthoorn vermeld.

**Deze informatie ligt ter vergadering ter inzage bij de penningmeester